Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Členstvo

Členstvo v združení

Vznik a zánik členstva

 

1. Členom združenia môže byť:

a) fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná,

b) právnická osoba, ktorá vznikla v súlade so zákonom a má právnu spôsobilosť, v združení koná svojim štatutárnym orgánom.

 

2. Združenie prijme a zapíše do zoznamu členov združenia fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú zákonné predpoklady stať sa členom združenia a to  v lehote do jedného mesiaca odo dňa podania písomnej prihlášky kandidáta. Prihláška kandidáta obsahuje jeho osobné, profesné a kontaktné údaje. O prijatí za člena do združenia rozhoduje Výkonný výbor združenia.

 

3. Členstvo v združení môže mať nasledujúce formy:

individuálne, kolektívne a čestné.

 

 1. Individuálnym členom združenia sa môže stať každý absolvent MTF STU (predtým Strojárskotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej), ktorý riadne a úspešne ukončil štúdium, súhlasí so stanovami združenia a prejaví vôľu stať sa jeho členom formou podania prihlášky kandidáta ako aj každá tretia osoba oprávnená osoba. O prijatí za člena rozhoduje Výkonný výbor podľa ods. 2 tohto článku týchto stanov. Proti jeho rozhodnutiu sa možno  odvolať na Valné zhromaždenie združenia.

 

 1. Kolektívnym členom združenia sa môže stať skupina absolventov (najmenej dvaja), ktorí spoločne požiadajú o členstvo, alebo právnická osoba, ktorá požiada o prijatie za kolektívneho člena, súhlasí so stanovami združenia a prejaví vôľu stať sa jeho členom formou podania prihlášky kandidáta. O prijatí za člena rozhoduje Výkonný výbor podľa ods. 2 tohto článku týchto stanov. Proti jeho rozhodnutiu sa možno  odvolať na Valné zhromaždenie združenia.

 

 1. Čestné členstvo udeľuje Výkonný výbor združenia osobe, ktorá významnou a nezameniteľnou mierou prispieva k plneniu poslania MTF STU a šíreniu jej dobrého mena, Výkonný výbor jej mimoriadne členstvo prizná ako výraz ocenenia.

 

4. Členstvo v združení zaniká:

  • vystúpením člena aj bez uvedenia dôvodu ku dňu doručenia jeho písomného oznámenia o vystúpení zo združenia Výkonnému výboru

  • úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby

  • vyškrtnutím člena Výkonným výborom združenia v týchto prípadoch:

 1. ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

 2. ak je člen združenia nečinný, pretože sa nachádza na neznámom mieste

  • vylúčením člena Výkonným výborom (Predstavenstvom) združenia, ak:

 1. člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

 2. člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení,

 3. člen opakovane napriek výstrahe porušuje hrubým spôsobom stanovy, členské povinnosti a záväzky združenia

 4. člen opakovane napriek výstrahe svojim konaním poškodzuje dobrú povesť MTF STU,

 5. člen združenia nezaplatil predpísané členské príspevky za dva po sebe idúce roky,

 

O vylúčení člena rozhoduje Výkonný výbor nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Výkonného výboru. Proti rozhodnutiu Výkonného výboru o vylúčení je člen oprávnený odvolať sa v lehote do 15 dní k valnému zhromaždeniu združenia.

 

5. Čestní členovia združenia majú všetky práva a povinnosti členov, sú však oslobodení od platenia členských príspevkov.

 

 

  

III.

Práva a povinnosti členov združenia

 

 1. Členovia združenia majú právo:

  1. podieľať sa na činnosti združenia, predovšetkým na všetkých akciách organizovaných združením, a to odborných seminárov, konferencií, odborných kurzov, exkurzií, spoločenských aktivít a pod.

  2. voliť a byť volení do orgánov združenia

  3. získavať a obdržať informácie o pripravovaných a prebiehajúcich akciách združenia

  4. obracať sa na orgány združenia s námietkami a sťažnosťami a žiadať o stanovisko

  5. byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia

  6. dať podnet na zvolanie valného zhromaždenia združenia

  7. zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia s možnosťou podávať ústne a písomné návrhy na zlepšenie činnosti združenia a interpelovať členov výkonného výboru

  8. zúčastňovať sa na hlasovaní valného zhromaždenia prostredníctvom elektronického formulára.

 

 1. Členovia združenia sú povinní:

  1. dbať o dobré meno MTF STU a občianskeho združenia Banka kvality – Alumni MTF STU

  2. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, podľa svojich možností podporovať aktivity MTF STU

  3. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia a združeniu podporou jeho aktivít svojou osobnou angažovanosťou

  4. materiálne a finančne prispievať na činnosť združenia, predovšetkým pravidelnou a riadnou úhradou predpísaných členských príspevkov

ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Najnovšie oznamy:

13.04.2018 - Nepremeškajte nové pracovné príležitosti!

04.04.2018 - Pozrite si novinky za mesiac marec - už na webe.

Facebook: