Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Hospodárenie

Hospodárenie združenia

 

1. Občianske združenie hospodári so svojim hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho vlastní) a ostatným zvereným majetkom podľa platných právnych predpisov, schváleného rozpočtu a pravidiel schválených valným zhromaždením.

 

2. Majetok združenia tvoria:

  1. členské príspevky,

  2. dary od fyzických osôb a právnických osôb, odkazy, dedičstvá, sponzorské príspevky a iné zdroje,

  3. hmotný majetok združenia,

  4. prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia,

  5. získané granty a získané finančné príspevky od právnických osôb,

  6. príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia.

 

3. Vlastná hospodárska činnosť.

Združenie môže vykonávať hospodársku činnosť v súlade s cieľom činnosti združenia a poslaním združenia so zachovaním povinnosti dodržiavať všeobecne záväzné  právne predpisy a stanovy združenia.

 

4. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Výkonný výbor Valnému zhromaždeniu.

 

Svoje finančné príspevky môžete posielať na číslo účtu:

2957128851/0200

Najnovšie oznamy:

13.04.2018 - Nepremeškajte nové pracovné príležitosti!

04.04.2018 - Pozrite si novinky za mesiac marec - už na webe.

Facebook: