Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

O fakulte

MTF STUMateriálovotechnologická fakulta bola zriadená nariadením vlády s účinnosťou od 1. 1. 1986 pod pôvodným názvom Strojárskotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Spoločenské zmeny a rozvoj fakulty vyvolal nové potreby a pred fakultu postavil požiadavku zmeniť jej orientáciu na technologickú fakultu na širšej báze. V roku 1991 sa mení názov fakulty na Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Fakulta sa zamerala na výchovu absolventa univerzitného typu pre širokú oblasť priemyselnej, hlavne strojárskej výroby. Zvýšený dôraz sa kladie na ich adaptabilnosť a operatívnosť tak, aby sa zvýšilo ich individuálne a spoločenské uplatnenie v prostredí trhovej ekonomiky. Fakulta sa stáva skladbou študijných programov jedinou svojho druhu na Slovensku. V súčasnosti študuje na fakulte takmer 5000 študentov.

V roku 2008 sa fakulta stala nositeľom ceny Ocenený finalista Národnej ceny SR za kvalitu 2008 v kategórii organizácie verejného sektora.

Najnovšie oznamy:

10.10.2017 - 24.11.2017 Valné zhromaždenie ALUMNI

03.10.2017 - Prezentácia firmy Mühlbauer Technologies sa uskutoční dňa 13. 10. 2017 o 8.00 h, v miestnosti T-201

Facebook: